Во кои земји македонските граѓани можат да добијат бесплатна здравствена заштита?

260

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги известува сите осигурени лица дека за време на годишниот одмор можат да го остварат своето право на итна и неопходна здравствена заштита надвор од територијата на Република Македонија, и тоа во следните земји: Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција и Италија, Словачка и Албанија.

Под итна и неопходни здравствена заштита се подразбира користење на здравствени услуги чиешто пружање не може да се одложи до планираното враќање во Република Македонија.

За таа цел пред патувањето во странство осигурените лица на ФЗОМ треба да се обратат во подрачната служба на ФЗОМ каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување, и да пополнат Барање (ПП1) за издавања на двојазичен образец за една од наведените земји.

Кон Барањето се приложува следната документација:

  1. Потврда за здравствената состојба, издадена од избраниот лекар (општ и гинеколог за жени)
  2. Наод, оценка и мислење на лекарската комисија на ФЗОМ.

Двојазичниот образец на осигурените лица на ФЗОМ им служи како привремена здравствена легитимација во земјата каде што патуваат и на основа на истиот осигурените лица на ФЗОМ се изедначени, во однос на правата и обврските, со осигурените лица на државата во која престојуваат. Тоа значи дека на основа на двојазичниот образец осигурените лица на ФЗОМ ќе можат да користат итни и неопходни здравствени услуги и за истите ќе треба да платат само лично учество (партиципација), доколку во законските прописи на земјата во која се престојува е предвидено лично учество (партиципација). Во спротивно осигурените лица на ФЗОМ не подлежат на никакви трошоци за користените здравствени услуги.

Ако осигурениците на ФЗОМ за време на летните одмори користат итна и неопходна здравствена заштита во  земји со кои Р.Македонија  нема договор за социјално осигурување , како на пример Грција и  Швајцарија,  тогаш тие  можат да се обратат до надлежните служби на Фондот заради рефундација на потрошените материјални средства, со содветна медицинска документација и со фискални сметки за наплатени здравствени услуги.

Коментари

коментари

Напиши одговор

Вашата email адреса нема да биде објавена.