Овчи сипаници и ентероколити ги “сардисаа” македонските граѓани

1,015

Во текот на мај, најчесто регистрирано акутно заразно заболување се овчите сипаници, со 1445 случаи. Во вкупниот број на заболени во месецот учествуваат со 59,4%, а во групата на десетте најчести заразни заболувања со 60,3%. Во однос на претходниот месец април 2017, бројот на заболени од овчи сипаници е зголемен за 66,7%. Во однос на месец мај 2016, како и во однос на аритметичката средина 2012-2016, во овој месец се регистрира зголемување од 32,9% и 53,4% соодветно. Во вкупниот број на регистрирани овчи сипаници во 2017, пријавените случаи во мај учествуваат со 28,6%, додека во вкупниот број на регистрирани акутни заразни заболувања во 2017 година, овчите сипаници учествуваат со 50,8%. Кумулативниот број на заболени од овчи сипаници во 2017 е зголемен за 29,4% во однос на кумулативата во истиот период во 2016.

На второ место по број на регистрирани заболени во месец мај се ентероколитите (n=769). Тие во вкупниот број на заболени во месецот учествуваат со 31,6%, а во групата на десетте најчести заразни заболувања за овој месец учествуваат со 32,1%. Во однос на претходниот месец април 2017, се регистрира зголемен број на заболени лица од ентероколити за 1,2%. Во однос на месец мај 2016, регистрирано е зголемување за 11,1%, а во однос на аритметичката средина 2012-2016, се бележи незначително намалување за 1,9%. Во вкупниот број на пријавени ентероколити во 2017, бројот на заболените во мај учествува со 20,5%. Во вкупно регистрираните акутни заразни заболувања во 2017 година, учеството на ентероколитите е 37,6%. Кумулативниот број на заболени од ентероколити во 2017 е зголемен за 23,6% во однос на кумулативата за истиот период во 2016 година.

Коментари

коментари

Напиши одговор

Вашата email адреса нема да биде објавена.