Фондацијата „Трајче Мукаетов” ја објави конечната листа на студенти кои годинава ќе добиваат стипендии

Фондацијата „Трајче Мукаетов’ Скопје во насока на реализирање на своите програмски определби a врз основа на Правилникот за критериумите, постапката и користењето на средствата на Фондацијата „Трајче Мукаетов” Скопје за студенти на Медицинскиот факултет Скопје според програмата за работа на Фондацијата за 2017 година и одлуката на Управниот одбор на Фондацијата Трајче Мукаетов” Скoпје бр. 0246/1 од 31 .1 0. 201 7 година за усвојување на конечната ранг листа на стипендисти студенти по медицина за учебната 2017/2018 година на Фондацијата „Трајче Мукаетов” Скопје врз база на предложената прелиминарна ранг листа од Комисијата за распределба на стипендии за студенти по медицина ја објавува конечната ранг листа на стипендисти студенти по медицина за учебната 2017/2018 година на Фондацијата „Трајче Мукаетов” Скопјe:

Студенти со запишан 5-ти семестар  иа Медицинскиот факултет Скопје

1, Александра Петковска
2. Катерина Китеска
3. Павлинка Јовановиќ
4. Стојче Алексиески
5. Марко Чулевски
6. Тамара Стаменковска
7. Станка Стојановска
8. Кристијан Јовановски
9. Јана Грозданоска
10. Милена Гривчевска
11. Мирослав Момчилов
12. Дијана Јованоска
13. Нена Димитровска

Студенти со запишан 7-ми семестар на Медицинскиот факултет – Скопје

1. Александра Блажевска
2. Магдалена Геческа
3. Викторија Атанасова
4. Адриана Матевска
5. Мартин Неделкоски
6. Софија Колева
7. Гани Незири
8. Клементина Лампевска

Конечната ранг листа на стипендисти на Фондацијата „Трајче Мукаетов’ Скопје е усвоена од страна на Управниот одбор на Фондацијата Трајче Мукаетов’ Скопје, по предложената прелиминарна ранг листа од Комисијата за распределба на стипендии за студенти по медицина во состав: Проф. Др Соња Топузовска – Претседател на комисијата, г-дин Живко Мукаетов, Проф. Др. Бети Зафирова Ивановска, Проф. Др. Јасмина Плунцевик, Проф. Др, Лазар Тодоровиќ, Проф, Др. Илија Џонов и г-дин Ернес Никочевиќ членови на комисијата.

Извршната канцеларија на Фондацијата „Трајче Мукаетов1 Скопје ќе ги контактира сите стипендисти за потпишување Договори за стипендирање.

Фондацијата Трајче Мукаетов” Скопје во насока на реализирање на своите програмски определби, a врз основа на Правилникот за критериумите,
постапката и користењето на средствата на Фондацијата Трајче Мукаетов Скопје за студенти на Фармацевтскиот факултет Скопје според програмата
за работа на Фондацијата за 2017 година и одлуката на Управниот одбор на Фондацијата „Трајче Мукаетов” – Скопје бр. 0244/1 од 31 .10. 2017 година за усвојување на конечната ранг листа на стипендисти студенти по фармација за учебната 2017/2018 година на Фондацијата Трајче Мукаетов” – Скопје врз база на предложената прелиминарна ранг листа од Комисијата за распределба на стипендии за студенти по фармација ја објавува конечната ранг листа на стипендисти студенти по фармација за учебната 2017/2018 година на Фондацијата „Трајче Мукаетов” – Скопје:

Студенти со запишан 5-ти семестар на Фармацевтски факултет – Скопје

1. Хрисанта Гоџо
2. 1амара Иваноска
3. Ангела Арсовска
4, Вања Бобевска
5. Симона Тројановиќ
6. Марија Димова
7. Ангела Мирчевска
8. Емилија Цветаноска
9. Даниела Ѓореска
10. Јована Василеска
11. Ангела Ристова
12. Ивана Димитрова
13. Бруно Серафимовски

Студенти со запишан 7-ми семестар на Фармацввтскиот факултет – Скопје

1. Искра Танушевска
2. Јована Бузлевска
3. Кристина Димоска
4. Симона Копривњак
5. Андониа Душкова

Конечната ранг листа на стипендисти на Фондацијата трајче Мукаетов” Скопје е усвоена од страна на Управниот одбор на Фондацијата Трајче Мукаетов’ – Скопје, по предложената прелиминарна ранг листа од Комисијата за распределба на стипендии за студенти по фармација во состав:
Проф. Др. Светлана Кулеванова Претседател на комисијата, г-дин Живко Мукаетов, Доц. Др. Зоран Стерјев, Проф. Др. Руменка Петковска, г-ѓа Наташа Настева, г-ѓа Соња Угарковиќ и г-дин Мики Петковски членови на комисијата,

Извршната канцеларија на Фондацијата „Трајче Мукаетов’ Скопје ќе ги контактира сите стипендисти за потпишување Договори за стипендирање.

Коментари

коментари

Напиши одговор

Вашата email адреса нема да биде објавена.